Η ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΕΧΕΙ ΕΝΕΡΓΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ

Η ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΕΧΕΙ ΕΝΕΡΓΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ

«Επιχειρούμε Έξω»

Σε ένα μεγάλο πρόγραμμα που στοχεύει στην προώθηση της εξωστρέφειας των μεταποιητικών  επιχειρήσεων μας μέσω της συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις και άλλες διεθνείς πρωτοβουλίες αναμένεται να συμμετάσχει και μάλιστα με πρωταγωνιστικό ρόλο το Επιμελητήριο Ηλείας.

Ήδη το πρόγραμμα επεξεργάζεται ώστε το ΕΒΕ να είναι έτοιμο και να προχωρήσει σε αναλυτική ενημέρωση προς τα μέλη του, ο Πρόεδρος του Εξαγωγικού Τμήματος κ. Αντώνης Παρασκευόπουλος.

Ο ίδιος πάντως έδωσε χθες τα πρώτα  στοιχεία που αφορούν την επιχορήγηση και τους δικαιούχους μαζί με άλλα ενδιαφέροντα επιμέρους θέματα που θα είναι χρήσιμα για τους εμπλεκόμενους επιχειρηματίες. Μεταξύ άλλων τονίζονται τα εξής:

Δικαιούχοι της Δράσης

Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες πριναπό την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησηςχρηµατοδότησης:

έχουν κλείσει τουλάχιστον µία (1) διαχειριστική χρήσηδωδεκάµηνης διάρκειας

διαθέτουν επιλέξιµους Κωδικούς Αριθµούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), οι οποίοι αφορούν σε προϊόντα που επιθυµούν ναπροωθήσουν µέσω της συµµετοχής τους στις εµπορικές εκθέσεις

παράγουν/µεταποιούν ήδη τα προϊόντα αυτά αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα και ποσοστότουλάχιστον 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών προέρχεται απόεξαγωγές προϊόντων που παράγουν/µεταποιούν.

Κάθε επιχείρηση δύναται να υποβάλει αίτηση χρηµατοδότησηςπροϋπολογισµού έως 100.000 €.

 Η Δηµόσια Επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσοστό 50%.

Ο Προϋπολογισµός ανά εµπορική έκθεση ανέρχεται στα παρακάτω ποσά:

Μέχρι 20.000 € ανά έκθεση στις περιπτώσεις συµµετοχής µε περίπτερο µέχρι 20 τµ, µε ανώτατο ποσό δηµόσιας επιχορήγησης 10.000 €

Μέχρι 35.000 € ανά έκθεση στις περιπτώσεις συµµετοχής µε περίπτερο µέχρι 50 τµ, µε ανώτατο ποσό δηµόσιας επιχορήγησης 17.500 €

Μέχρι 50.000 € ανά έκθεση στις περιπτώσεις συµµετοχής µεπερίπτερο άνω των 50 τµ, µε ανώτατο ποσό δηµόσιας επιχορήγησης 25.000 €

 Επιλέξιµοι Τοµείς Δραστηριότητας

Τα επενδυτικά σχέδια που θα χρηµατοδοτηθούν θα αφορούνστους ακόλουθους στρατηγικούς τοµείς:

Αγροδιατροφή / Βιοµηχανία Τροφίµων

Πολιτιστικές και Δηµιουργικές Βιοµηχανίες (ΠΔΒ)

Υλικά / Κατασκευές

Ενέργεια

Περιβάλλον

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ

Υγεία / Φάρµακα.

 Επιδοτούµενες Δαπάνες

Συµµετοχή σε εµπορικές εκθέσεις εκτός Ελληνικής Επικράτειας, µε επιλέξιµες τις παρακάτω δαπάνες:

Κόστος συµµετοχής και κόστος καταχώρισης/εγγραφής στον κατάλογο της Έκθεσης.

Έξοδα µετακίνησης και διαµονής έως τεσσάρων (4) εκπροσώπων της επιχείρησης που θα συµµετάσχουν σε κάθεεµπορική έκθεση, όπως αεροπορικά εισιτήρια καιεπιµέρους µετακινήσεις προς και από τον χώρο της έκθεσης.

Διαµονή στη χώρα όπου πραγµατοποιείται η έκθεση.

Ενοίκιο περιπτέρου, κόστος κατασκευής/διαµόρφωσης καιενοικίαση εξοπλισµού (π.χ. οπτικοακουστικός εξοπλισµός).

Κόστος αποστολής και επιστροφής των εκθεµάτων,συµπεριλαµβανοµένου και του κόστους ασφάλισης αυτών.

Αµοιβές εξειδικευµένων εξωτερικών συνεργατών απαραίτητων για τη διαχείριση/λειτουργία του περιπτέρου (π.χ. διερµηνέας, φύλακας περιπτέρου κ.λπ.)

Κόστος σχεδιασµού και µετάφρασης φυλλαδίου/-ων.

Οι δαπάνες είναι επιλέξιµες από την ηµεροµηνία ηλεκτρονικήςυποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης έως και 30 µήνες απότην ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης των επενδυτικών σχεδίων στη Δράση.

 Ως ηµεροµηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται η 08.01.18.

Η αίτηση χρηµατοδότησης υποβάλλεται από τους υποψήφιους δυνητικούς Δικαιούχους υποχρεωτικά ηλεκτρονικά µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr/mis).

Οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν µε την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης χρηµατοδότησης να υποβάλουν ταυτοχρόνως στο ΠΣΚΕ και Ηλεκτρονικό Φάκελο Υποψηφιότητας.

 

Categories: Τοπικά


Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*